Beranda Budaya Batak 66 Umpama Umpasa Tematis Dalam Budaya Batak

66 Umpama Umpasa Tematis Dalam Budaya Batak

1650

Umpama/Umpasa Batak Dalam Rakka Melamar.

 1. Bulu na matoras, denggan ma i bahenon hite. Akka Naposo naung matoras, Denggan ma i mardongan saripe. Maksudnya: Orang yang sudah dewasa, seharusnyalah menikah atau dinikahkan.
 2. Timbo bulung botik, binoto paet, Buni pe parsiraan binoto do assim na. Maksudnya: Kami sudah maklum maksud dan tujuan Anda.
 3. Niluluan taddok, hape dapot do parindahanan. Tuk do nian pamangan maddok, Alai dang tuk sijamaon ni tangan. Maksudnya: Untuk menyatakan “Ya” atas permintaan mas kawin yang diajukan bagi kami tidak masalah namun uang tersedia tidak mencukupi.

Umpama/Umpasa Batak Penyerahan Makanan Adat.

 1. Bagot marhalto, ni agatan di robean. Horas ma hamu na mangat-ton, Tu gadda na attong dihami na mangalean. Maksudnya: Semoga makanan yang kami berikan menjadi kekuatan dan kesehatan, dan kami beroleh balas dengan berkat yang melimpah dikemudian hari.
 2. Otik sibutong-butong, godang si pirni tondi. Otik sosadia sipanganon on, asa Pamurnas ma tu daging saudara tu bohi, Palomak imbulu paneang holi-holi. Maksudnya: Kiranya makanan yang kami berikan menguatkan, kekuatan baru bagi tulang sekaligus menyegarkan serta memperlincah badan.
 3. Sititi ma sigompa, golang-golang pangarahutna, Otik so sadia sipanganon na hupatupa hami, Ba sai godang ma pinasuna. Maksudnya: Meskipun makanan yang kami berikan tidak seberapa, namun hendaknyalah ini menjadi berkat bagi kita semua.
 4. Bulung ni dapdap lakkop, Ba i na adong i ma ta parhajop. Maksudnya: Seberapapun makanan yang tersaji disini marilah kita syukuri dan nikmati.

Umpama/Umpasa Batak Pembukaan Dialog Adat.

 1. Tangan do botohon, ujung na jari-jari. Jongjong au nuaeng dison, parjolo ma marsattabi. Maksudnya: saya berdiri disini dengan terlebih dahulu memberi hormat dan salam untuk kita semua.
 2. Sai jolo ni nang nang do, asa di nungnung. Jolo pinangan do, asa nisukkun. Maksudnya: marilah kita kita makan dahulu dan berbincangan boleh menyusul.
 3. Sinuan bulu, Sibahen na las. Sinuan partuturan, sibahen na horas. Maksudnya: mari kita jalin persaudaraan untuk kesejahteraan kita bersama.
 4. Tep-tep do mula ni gondang, serser do mulani tortor. Sise mula ni uhum, sukkun mula ni hata. Sipanganon naung pinasahat muna amangboru, dia ma lak-lak na, dia unok na, dia hatana, aha ma nidokna, takkas ma dipaboa amangboru. Maksudnya: layaknya dalam memulai pembicaraan adat akan selalu diawali dengan pertanyaan tentang maksud kedatangan amangboru membawa makanan.
 5. Danggur ma danggur barat, toho tu toru ni sinkkoru. Hata ni sipanganon na binoan muna, takkas ma di paboa amangboru. Maksudnya: amangboru membawa makanan untuk kami, maksudnya kira-kira apa mohon dijelaskan.
 6. Sadde sige, dibikkulan ni sopo. Patuk do manise molo so takkas binoto. Onpe na manise ma hami nuaeng tu hamu amangboru. Hata ni sipanganon na pinatupa muna i, dihatahon amangboru ma. Maksudnya: maaf amangboru, kami mohon kiranya amangboru menjelaskan kepada kami maksud dan tujuan makanan yang diberikan kepada kami.
 7. Opputta raja ijolo, martungkot siala gundi, na denggan pinukka ni na parjolo, ido si ihuthonon ni na di pudi. Maksudnya: hal baik yang sudah dirintis oleh para leluhur hendaknyalah itu diikuti oleh generasi penerus.
 8. Baris-baris ni ga-ja, dirura pangaloan. Molo marsuru raja, dae do so oloan. Ai molo ni oloan, ro ma pangomoan. Molo sonioloan, ro do hamagoan. Maksudnya: mentaati titah raja pasti akan membawa keberuntungan namun melawan atau meremehkan titahnya bisa mengakibatkan kesusahan.
 9. Dakka ni bulu duri, jait masi jaotan. Di haroro ni hamu amangboru nami, aha ma na naeng taringotan. Maksudnya: gerangan apa yang ingin amangboru bicarakan dengan kami.

Umpama/Umpasa Batak Pembicaraan Sinamot.

 1. Amporik marlipik, onggang marbabang. Gabe do parsinamot na otik, Laos gabe do nang parsinamot na godang. Maksudnya: Si pelamar yang hanya punya uang sedikit atau si pelamar yang punya uang banyak sama-sama punya kesempatan untuk berketurunan.
 2. Barita ni lappedang, mardakka bulang bira. Hamoraon ni hamu Amangboru nami, tarbarita do ro didia. Maksudnya: Bukan rahasia lagi bahwa kekayaan Amangboru sudah diketahui oleh banyak orang.
 3. Takkas uju purba, takkasan ma uju angkola. Takkas hita maduma, takkasan ma na mamora. Hata ni sipanganon masak i, Takkas ma dipaboa Amangboru. Maksudnya: Mohon dijelaskan lebih rinci lagi maksud dan tujuan kedatangan Amangboru.
 4. Pitu lili nami, ai gohan mu ma attong hajut nami. Uli nipi nami, ai gohan mu ma attong hajut nami. Maksudnya: Sungguh indah mimpi kami bahwa Amangboru akan mengisi kantong kami dengan uang.
 5. Aek godang, aek laut. Dos ni roha do sibahen nasaut. Maksudnya: Kesepakatan yang baik akan menyelesaikan masalah dengan baik.
 6. Habang ruba-ruba, songgop di bona ni assosoit. Ianggo tu hula-hula, tung tokka do makkolit. Maksudnya: Bahwa kepada hula-hula dan Tulang, kita tidak boleh pelit.
 7. Lata pe na lata, duhut duhut do si but-buton. Hata pe na hata, pandohan ni suhut do tiopon. Maksudnya: Keputusan tertinggi dan terakhir dalam suatu perembukan adat seharusnyalah ditanyakan kepada yang hajat.
 8. Inganan ni puli, dihauma silenggam. Marakkup do nauli, mardongan do nadenggan. Akkup ni parhorasan i Amangboru. Dia laklakna, dia unokna. Dia ma hatana, aha ma ni dokna takkas ma dihatahon Amangboru. Maksudnya: Yang baik dan yang benar akan selalu beriringan. Apabila rombongan Amangboru datang beriringan kira-kira apa maksud dan tujuannya, mohon dijelaskan.
 9. Bulung siala, tu bulung ni pirdot, Bulung ni motung mardua rupa. Akka naung hinata, sude ma hita marningot, sai unang adong hita na lupa. Maksudnya: Apapun yang sudah kita sepakati dalam perundingan adat, kiranya jangan sampai ada yang kelupaan.
 10. Nunga juppang tali aksa, ihot ni ogung oloan. Nunga sippul sude akka naung hinata, Ai denggan do hita masi pa olo-oloan. Maksudnya: Semua topik masalah sudah dapat kita selesaikan dengan baik berkat rasa kebersamaan dan saling pengertian.
 11. Napuran sirara uruk, na peaak di pinggan pasu. Hupasahat hami tu hamu ulos on, Debata do ianggo na ma masu-masu. Maksudnya: Kami memberi ulos tanda cinta kasih namun yang akan memberkati adalah Tuhan.

Umpama/Umpasa Batak Untuk Pengantin Natarpasu-pasu.

 1. Digijjang ma arirang, ditoru panggonggonan. Ari mu ma naso jadi sirang, Tondi mu tontong ma masigonggoman. Maksudnya: Bahwa pernikahan Ananda tidak boleh cerai dan harus senantiasa saling dukung dalam doa.
 2. Binsar mata ni ari, poltak mata ni bulan. Tubuan boru ma hamu na malo maccari, Tubuan anak na gabe Raja panungkunan. Maksudnya: Kiranya Tuhan memberi kalian anak perempuan yang pintar cari uang dan beroleh anak laki-laki yang punya hikmat dan bijaksana.
 3. Pege sakkarimpang, tu Assimun si sada holbung. Raap mangakkat ma hamu tu ginjang, Raap manimbung antong, tu toru. Maksudnya: Kapan dan di manapun kalian berada harus selalu sekata dan seiring jalan.
 4. Bintang na rumiris, tu ombun na sumorop. Anak pe attong dihamu riris, boru pe torop. Maksudnya: Kiranya Tuhan memberi kalian keturunan anak laki dan perempuan yang banyak.
 5. Assimun panorusi, gundur ma pangalambohi, Songon miak miak ni hata dituturi didampoli. Asa tubuan anak ma hamu akka na marsahala, Dohot boru akka nauli. Maksudnya: Kiranya Tuhan memberi kalian keturunanan anak laki-laki yang penuh wibawa dan anak perempuan yang cantik-cantik.
 6. Eme sitabba tua ma, parlinggoman ni si borok. Tuhanta Debata na martua, luhut ma hita diparorot. Maksudnya: Tuhan Maha Besar kiranya menyertai kita semua.
 7. Tinaba hau toras, bahen tiang di balian. Na burju marnatoras sai dapotan pasu-pasu do ibana, Dapot parsaulian. Maksudnya: Seseorang yang hormat dan sayang pada orang tua akan diberkati Tuhan.
 8. Assimun ma panorusi, hundur ma pangalambohi, Songon miak-miak ni hata dituturi didampoli. Tuak ma di abara mu hasahatan ni pasu pasu, Anak na olo tu jolo na olo ihuton, Na boi mambahen marsada, sipadao parguluton. Sahata ma hamu tu dolok sahata tu toruan. Maksudnya: Diberkati Tuhanlah kiranya kalian dengan anak yang baik yang sukanya adalah ingin bersatu, benci pada permusuhan dan suka seiring sejalan dengan saudaranya.
 9. Sinimbur ni pakkat ma sinimbur ni hotang. Tusi hamu mangalakka, Disi ma dapotan parsaulian dapotan pansamotan. Maksudnya: Kemanapun Anda melakkah hendaknya beroleh keberuntungan.
 10. Balittang ma pagabe, tumundalhon sitadoan. Arimu ma gabe, molo masi paolooloan. Maksudnya: Anda akan sejahtera dan berketurunan yang banyak apabila memiliki sikap saling pengertian dan saling mendukung.

Umpama/Umpasa Batak Memberi Ulos Kepada Paranak, Ulos Passamot, Pambaribai, Todoan, Dan Lain-lain

 1. Mangordang ma di tano tur, manerak di hauma saba. Mangasi ma attong amatta Debata, Dipatorop ma na toropi, mangarerak ma anak si sada-sada. Maksudnya: Kiranya Tuhan semakin memperbanyak keturunan yang sudah banyak serta menambah anggota keluarga yang sedikit.
 2. Marmutik ma lasiak, doppak mata ni ari. Malo ma ho (lae, ito), manganju parumaenmi, Di arian nang di bot niari. Maksudnya: Kiranya sang besan tak bosan-bosan mengajari menantu yang baru berkeluarga.
 3. Ramba Naposo na so tubuan lata, Halak Naposo dope parumaen mi lae, ito, Na so malo agia aha. Maksudnya: Pengantin baru belum mengetahui banyak tentang seluk-beluk berkeluarga.
 4. Andor hadukka baeen togu-togu ni lobbu, Andor hatiti baeen togu-togu ni horbo. Penggeng ma hamu saur matua dihaliangi pahompu, Sahat tu na mar nini, sahat tu na marnono. Maksudnya: Kiranya umur besan dipanjakkan hingga punya cicit dan buyut.
 5. Sahat-sahat ni solu sahat ma tu bottean. Leleng ma hamu mangolu, Sahat tu parhorasan, sahat tu panggabean! Maksudnya: Semoga Tuhan memberi usia yang panjang, sehat-sehat dan punya banyak keturunan.
 6. Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu Tigaras. Leleng ma hamu mangolu, gabe, jala horas-horas. Maksudnya: Semoga Tuhan memberi usia yang panjang, sehat-sehat dan punya banyak keturunan.
 7. Binanga ni sihombing, binongkak di Tarabunga, Tusanggar ma amporik, tu lubang ma satua. Asa sinur ma na pinahan, gabe naniula. Horas pardalandalan, mangomo partigatiga. Maksudnya: Kiranya Tuhan memberkati ternakmu jadi banyak, hasil panen yang melimpah, selamat di perjalanan dan beruntung dikala berdagang.
 8. Mangerbang bunga-bunga, di na buha siang ari. Horas ma hamu na marsabutuha, Laam tu gabe na ma attong akka na marhaha maranggi. Maksudnya: Kiranya Tuhan memberkati yang kakak beradik dan juga yang bersaudara.
 9. Tubu simartolu, didolok panamparan. Penggeng ma (lae, ito) sahat tu na saur matua, Dihaliangi akka popparan. Maksudnya: Tuhan memberkati kalian hingga tua dan dikelilingi keturunan.

Umpama/Umpasa Batak Memberi Ucapan Terimakasih (mangappu).

 1. Aek marjullak-jullak, marjullak-jullak sian batu, Jullak-jullak na i attong pamasukon ma tu tabu-tabu. Hata pasu-pasu sian hamu hula-hula nami, Ampuon nami ma i attong martonga ni jabu. Maksudnya: Kata-kata berkat (kata-kata Pemberkatan) atau hata pasu-pasu yang sudah kami terima akan kami bawa ke tengah rumah.
 2. Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu bottean. Leleng ma attong hita mangolu, Sahat tu parhorasan sahat tu panggabean. Maksudnya: Kiranya Tuhan memberkati kita, panjang umur, sehat dan banyak keturunan.
 3. Naung sappulu pitu ma, juma ni sappulu ualu. Hata pasu-pasu sian hamu hula-hula, Boanon nami ma i attong martonga ni jabu. Maksudnya: Kata-kata berkat (kata-kata Pemberkatan) yang sudah kami terima akan kami bawa ke tengah rumah.
 4. Doding ni dodingkon, doding ni mandalasena. Pasu-pasu pinasahat mu na i, Sai unang ma muba sai unang sesa. Maksudnya: Kata-kata berkat (kata-kata Pemberkatan) atau hata pasu-pasu yang sudah kami terima kiranya tetap abadi dan tidak lenyap.
 5. Tuat si puti, nakkok sideak. Ia i na uli ima ta pareak. Maksudnya: Mana yang terbaik itulah yang harus kita upayakan.

Umpama/Umpasa Batak Dalam Suasana Dukacita.

 1. Bagot madungdung, tu pilo-pilo rumarajar. Salpu ma attong sian hamu na lungun, sai ro ma na jagar. Maksudnya: Kiranya Tuhan menghapus duka yang ada pada kalian segera digantikan Tuhan dengan sukacita.
 2. Tobbak ni Simalungun, parsobanan ni Simamora. Salpu ma akka lungun sian hamu, sai ro ma silas ni roha. Maksudnya: Kiranya Tuhan menghapus duka yang ada pada kalian segera digantikan Tuhan dengan sukacita.
 3. Tubu hau parira, didolok Simangonding. Tung boha pe tua ni ama dohot ina, Tottong do lungun roha molo dung monding. Maksudnya: Setua apapun ayah dan ibu kita, kalau sudah meninggal tetap akan terasa pilu dihati.
 4. Ramba ni Sipoholon, marduhut duhut sitata. Tung boha pe borat ni Sitaonon, Tottong do ingkon pujion Tuhatta Debata. Maksudnya: Bagaimanapun duka menerpa kehidupan kita namun kita harus tetap memuji Tuhan.
 5. Aha simbohan ahado sitapangi, Aha do hasoan disiulubalang ari. Ia disi simbohan disi do sitapangi, Nang naung ganjang umur na, Sai tong do naeng marhurang nari. Tung apala pinatakkas, Tung godang do na marsiak bagi. Ai pangidoani, godangan do na mangarsahi. Maksudnya: Bahwa hidup itu tak ada batas kepuasannya meskipun usia tua justru akan menimbulkan banyak masalah.
 6. Hotang binebe bebe, andor pinulos pulos. Unang ho mandele, ai godang do tudos-tudos. Maksudnya: Jangan pernah putus asa dan putus harapan karena derita dan nasib yang kamu alami juga dialami oleh banyak orang.
 7. Napuran tano tano, tu sarindan ni Pinasa. Anggo daging ni ama/inantaon mulak ma gabe tano. Jala tondi nai mulak ma tu nampunasa (Tuhan). Maksudnya: Jasad orang meninggal akan pulang kembali ke tanah, sedang rohnya akan kembali kepada Allah.
 8. Tibbo tiang ni ruma, tibboan do tiang ni sopo. Nungnga tung ganjang umur ni natua-tuaon, Sai lobi ganjang ma umur ni na poso. Maksudnya: Usia almarhum/ almarhumah sudah cukup tua namun biarlah usia yang muda akan lebih panjang lagi.
 9. Tinapu bulung siarum, bahen uram ni pora-pora. Na hassiti, tibu ma malum, sai ro ma silas ni roha. Maksudnya: Kesedihan itu hendaklah segera sirna digantikan oleh sukacita.
 10. Eme sitabba tua, parlinggoman ni Siborok. Oppunta Debata na martua, Apala luhutma attong hita diparorot. Maksudnya: Kiranya kuasa Allah Bapa di sorga menaungi dan melindungi kita semua.
 11. Banuarea na godang, hatubuan ni tumbur tua. Akka na metmet, tibu ma imbur magodang, Akka amatta dohot inatta, anggiat ma saur matua. Maksudnya: Kiranya Tuhan memberkati anak kecil menjadi cepat besar dan yang dewasa dipanjakkan umurnya.
 12. Adong aek bolusoon, molo lao tu Sibolga. Na dokdoki gabe neang doi parsanon, Molo adaong dos ni roha. Maksudnya: Betapapun beratnya beban yang akan dipikul akan terasa ringan bila yang bersaudara sehati sepenanggungan atau mau sama-sama memikul beban.
 13. Songon lote addolok, na masi jou-jouan. Molo adong na huranglobi di hamu, Denggan ma hamu masianju-anjuan. Molo adong na gaale ditonga-tonga mu, Denggan ma hamu masi urupan. Maksudnya: Kiranya yang bersauudara saling memaafkan, saling menolong.
 14. Habang pidong rande, songgop appapaluan. Manang ise naeng gabe, jala mamora, Di oloi ma partaluan. Maksudnya: Yang bersaudara siapapun dia yang ingin hidup dalam damai sejahtera dan banyak turunan, hendaklah bersedia mengalah pada saudaranya.
 15. Sanggirgir ma di tobing, silantom di tapian. Manang didia pe hamu pomparan ni ama, inangon, Disi ma hamu gabe horas, huhut dapotan parsaulian. Maksudnya: Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kamu sehingga kemanapun kamu pergi selalu beroleh keberuntungan. (Dari berbagi sumber, dikumpulkan Bernard Simamora, S.Si. S.IP, SH, MH, MM)
Artikulli paraprakKepala Balai Teknik Perkeretaapian terkena OTT KPK
Artikulli tjetërSekilas Tentang Suku Batak Toba